SåHärGörVi – nu blev det tydligt?

Uppropet 2018 fick de nya eleverna i förskoleklass börja innan alla andra och som en liten kort mjukstart äta lunch själva i matsalen (ofta en stor omställning jämfört med förskolan). Alla förväntansfulla och ganska pirriga samlades på fritidsgården. Först tittade vi på film där en elev i förra årets förskoleklass berättar om sin upplevelse av skolan, sedan tog personalen upp barnen till hemvisten för upprop och introduktion och lämnade föräldrar med rektor och skolsköterska, vilka gjorde en tydlig presentation av hur vi tänker och gör – som du kan se (i sammandrag) nedan.

Det som sägs i presentationen gäller ofta rent allmänt för vårdnadshavare som valt Glömstaskolan för sina barn, inte enbart förskoleklass.

”Rättigheter och skyldigheter

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan. ”/Läroplan Lgr11, kap1


Huddinges byggnadspris 2018?

Efter en gedigen process har Glömstaskolan nominerats till Huddinges byggnadspris 2018.

Juryns motivering

Den djupa byggnadskroppen får genom ljusgården ett behagligt dagsljus långt in i byggnaden. Den korridorslösa planlösningen ger en trygghet och överblickbarhet. Byggnaden ger ett glatt intryck med ljusa fasader och varierad fönstersättning. Skolgården är spännande och nivåskillnader har tagits tillvara för lek och rörelse. Gården ger möjlighet att delta men även att dra sig undan. Den stimulerar både till aktivitet och lärande. Glömstaskolan visar på en modern skolmiljö som anpassat sig till en nytänkande pedagogik och forskning kring barns behov.

Nominerad till Huddinges byggnadspris 2018. Glömstaskolan


Varför motverka aktiva soffpotatisar?

Enligt forskning ger pulsträning – en ökad puls till ca 80% av max –i loppet av totalt 20-25 minuter en minskad stressoch ökad uppmärksamhetdå hjärncellerna förbereder sig för att avkoda och processa ny information och kunskap. Detta gör att eleverna får större och bättre fokus, lättare för att kunna koncentrera sigoch mer energivilket ger möjlighet till bättre inlärningsförmåga.

Pulsträning ger störst effekt inom 90 minuter efter ett pulspass. Självklart är pulsträningen ingen ”quick fix” utan eleverna måste fortsätta anstränga sigoch presentera på egen hand ändå men att höja pulsen innan ett arbetspass ger många fördelar. Skolans trappor ger också en naturlig pulshöjning, om än inte på samma nivå.

En annan anledning till varför vi vill erbjuda pulshöjande aktiviteter och andra rörelseaktiviteter dels under morgonen innan skolstart samt under hela dagen är för att arbeta bort den ”aktiva soffpotatisen”. Idag är många barn och ungdomar aktiva medan de utövar sport och andra aktiviteter på fritiden men under resterande tid – vilket motsvarar ca 70% av dagen i övrigt – så sitter de stilla. Forskning tyder på att svenska barn och ungdomar är mer stillasittande än de amerikanska, och man pratar ofta om de växande ohälsotalen där.

Att motivera och göra eleverna medvetnaom varförvi har pulsträning och få dom att förstå vinsten och syftet med den är jätteviktigt!

Det är också viktigt att det är roligt för att de ska vilja komma tillbaka varje dag vilket är vårt mål och vår strävan. Därför låter vi eleverna vara delaktiga i planeringen, i valet av aktiviteter, hellre än att de når sin 80 procentiga puls vid varje tillfälle. Vi ser hellre att de rör på sig lite och ofta än inte alls!

/Sandra, hälsopedagog

Anders Hansen, överläkare i psykiatri, berättar ovan om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa.


Rektorsinfo #4

Upprop!

Äntligen upprop! En skola blir ju riktigt levande först när den fylls av elever. För två år sedan hade vi 30 elever och har nu passerat 600…

Detta blogginlägg innehåller en del info som ni som varit med tidigare känner igen, men det känns viktigt att alla nya också får en chans att komma in i hur vi tänker och gör, vilket vi försöker samla här (klicka på länk) i vår SåHärGörVi.

Rekryteringar

Legitimerade och erfarna lärare blir alltmer en bristvara i hela landet, något som även Glömstaskolan nu känner av. Vi ser också en övergripande trend i att fler lärare flyttar på sig, ibland med kort varsel och drar ut på att skriva på nya kontrakt. Vi växer och kommer behöva fortsätta rekrytera. Då tillväxttakten på grund av lokalbrist avtagit har vi dock färre nya elever och ny personal detta läsår jämfört med förra.

Avstängd väg, ny skolbyggnad & idrottshall

Avstängningen av Bergavägen med anledning av nya lågstadiebyggnaden blev hastigt senarelagd, men beräknas inledas nästa vecka. Hur det nya skolbygget kommer att påverka skolgård, infartstrafik, miljö mm återstår att se, men vi får alla hjälpas åt att göra det bästa av det hela.  Idrottshallen nere vid Glömstavägen beräknas klar ht 19, idrottstältet försvinner nästa sommar (under det döljer sig en efterlängtad basketplan).

Skolinspektionen kommer!

Huddinge kommun besöks i september av Skolinspektionen (regelbunden tillsyn). Sju skolor i Huddinge granskas närmare, Glömstaskolan är en av dessa, både vi och förvaltningen ser detta som ett gott lärandetillfälle. Inspektionen kommer granska dokument, men också vara i verksamheten tre dagar och prata med personal och elever.

Unikum &Utvecklingssamtal

Vi har ännu inte fått något besked från förvaltningen när samtliga vårdnadshavare kan tänkas få tillgång till Unikum. Det blir bra när det blir klart!

Framåtsyftande elevledda utvecklingssamtal kommer i september, så vi sedan har terminen på oss att arbeta med dem innan nästa framåtsyftande samtal i januari.

Rutin för frånvaro – morgonstart

Automatiskt SMS till vårdnadshavare räknar vi med fungerar nu – annars behöver det anmälas direkt till intendent.  Förutsättning för att det ska fungera är att samtliga vårdnadshavare har skaffat konto i Skola24 och där även har rätt telefonnummer registreratSystemet är automatiskt, vi ringer inte hem, det är vårdnadshavares ansvar att se till att elev kommer till skolan

Ny starttid för åk 1-3: var på plats senast kl 8.15. För förskoleklass och 4-9 gäller tills vidare 8.30 – uppe på hemvisten, redo för undervisning.  När skolan öppnar upp varje morgon 08.00 finns det alltid lärare på plats i varje hemvist – med goda möjligheter för extra fokuserat arbete och extra stöd i alla teoretiska ämnen. Se till att nyttja denna resurs!

Incidenter

När incidenter sker är det viktigt att skolan får tidig och tydlig kännedom, så arbete enligt handlingsplaner kan utföras – även om vad som görs sällan kan kommuniceras. I första hand är socialpedagog tänkt mottagare. Om något inte fungerar i den kommunikationen hör man av sig till Elevhälsochef eller rektor.

Skolrestaurangen

Matsedel hittar du här. Ev allergier måste ovillkorligen anmälas till kökschefen via blankett.

Skolråd

Höstterminens första Skolråd – ett forum för samverkan mellan hem och skola på ett mer övergripande plan och med helheten i fokus – fredag 24/8. Minnesanteckningar från de två tidigare denna termin  hittar du här, skolrådet nås via skolrad @ glomstaskolanbloggar.se. Mer info kommer på skolans blogg, just nu behöver vi några representanter som önskar bidra till helheten i G18, G11, G10.

Planering framåt

Väl mött! Vi gör det bra tillsammans!

Frågor, funderingar, konstruktiva synpunkter och tips mottages tacksamt – bättre tala med oss än om oss. En hel del svar hittar du även i vår levande sida SåHärGörVi.

/Rektor


Sjösättningsdax!


När segelbåten tar fart och verkligen skär igenom vattnet, surfar på vågor så att skummet yr och det känns som man flyger fram – då lever livet. Dessa ögonblick uppstår för mig några gånger per år varje sommar, men ger kraft att leva på resten av året. Men de uppstår då verkligen inte bara av sig själv.

 • Det krävs en massa kompetens och gjorda erfarenheter. I synnerhet när man är två, som är beroende av tillit till varandra.
 • Det krävs dessutom en båt, med funktionellt segel, alla linor och tampar på rätt plats och i rimligt gott skick. Självklart även flytväst, gärna även seglarhandskar och i detta fall även våtdräkt (RS Fevan har stora hål i aktern, så att vattnet kan rinna ut).
 • Det krävs även en lagom hård vind. Helst ska den också blåsa någorlunda åt rätt håll, det kan bli väl bra om det blåser ut till havs om något går fullständigt på tok.

De två första punkterna kan vi tvivelsutan påverka. Den första genom övning, övning, övning – att göra misstag men inte fastna vid dem, utan se dem som erfarenhetsunderlag för reflektion och lärande. Det går att ta sig upp ur lärandegropen, och man måste helt enkelt igenom den för att gå vidare. En lärare eller tränare kan ibland hjälpa till, men jobbet måste göras och ansvaret för det är först och främst mitt.

http://www.ulricaelisson.se/tag/larandegrop/

Att skaffa fram en båt är inte lika enkelt, men har man väl tillgång till det gäller det att hålla den i gott skick. Saker slits och behöver bytas ut, olika lösningar prövas. Vid sjösättning är det alltid lika intressant vad man kommer ihåg fel från förra året och vad som blivit slitet.

Det är ju inte så att man bara kastar i båten och ger sig iväg ut på havet. Nej, först kollar man att allt är på plats och både man själv och båten är redo att ta sig an havets nyckfullhet.

På Glömstaskolan tänker vi lite likadant. För att lyckas i skolan krävs det en hel del kompetens, vilket utvecklas genom lärarledd undervisning vilken lägger grund för egna gjorda erfarenheter och resor ner och upp ur lärandegropen. Arbetet måste göras – närvaro är en nödvändig men ej tillräcklig förutsättning. Engagemang och ihärdighet krävs också om det ska bli riktigt bra.

Sjömannen ber inte bara om medvind, han lär sig segla.

Vi inleder dessutom varje läsår och termin med en sjösättningsvecka, där vi gör oss redo för undervisning genom att lägga en grund utifrån den centrala frågan:

Hur ska vi ha det tillsammans?

Trygghet och trivsel är nödvändiga, men ej tillräckliga förutsättningar för kunskap och lärande. Det är förstås något vi behöver arbeta med kontinuerligt över hela läsåret, men just i början lägger vi lite extra fokus i syfte att skapa en god och stabil grund. Vi gör oss helt enkelt redo och undervisningsbara. En del elever har fortsatt träna läsning och annat under sommaren, andra har tyvärr tappat den viktiga rutinen. En del har vuxit och tillägnat sig mer gynnsamma förhållningssätt, andra behöver fås att inse att sommarlovet faktiskt nu är slut nu och för ganska många är det nog så skönt att vardagen återigen rymmer rutin och människor som faktiskt på riktigt bryr sig.

Nu fortsätter vi bygga stadig grund grundtillsamma!


Rektorsinfo #3 2018

Skolavslutning tisdag 12/6

 • Start i respektive hemvist 09.00 – ev mer information på respektive årskursblogg. Morgonfritids som vanligt.
 • kl 11.11: Gemensam avslutning ute på skolgård, färdig senast 12. Om vädret fortsätter visa sin bästa sida och vi kan vara ute är alla anhöriga, nära och kära varmt välkomna delta – om vi måste vara inne behöver elever och personal förstås prioriteras.
 • Fritids inkl lunch endast för de som anmält behov till intendent Caisa Moore.
 • På kvällen har Grundskolenämnden möte på Glömstaskolan.
 • Efter avslutningen sommarlovsfritids för de som anmält, personalen har utvärdering och kompetensutveckling.

Rekryteringar

Skolan fortsätter växa, några planerar föräldraledighet och några går vidare till andra uppdrag. Precis som personaltäthet har vi ungefär samma personalomsättning som motsvarande skolor. Detta är alltid på både gott och på ont, det är förstås viktigt att de som kommer passar in i kompetenspussel och skolans kultur.  Måndag 13/8 meddelar vi vilken personal som bemannar vilket team vid uppropet.

Ny skolbyggnad & idrottshall

Från startworkshop kring nya huset – skolan, fastighetsbolag, huvudman, byggare, arkitekt överens om principer och utgångspunkter

Hur det nya skolbygget kommer att påverka skolgård, infartstrafik, miljö mm återstår att se, men vi får alla hjälpas åt att göra det bästa av det hela – vi behöver verkligen fler hemvister då skolan fortsätter växa (ursprungligen var denna byggnad planerad för sex hemvister åk 4-9, den nya byggnaden skulle stå klar i höst). Fotbollsplanen försvinner en tid, men vi får lära oss nyttja skogen mer. Idrottshallen nere vid Glömstavägen beräknas klar ht 19, första spadtag på onsdag 13/6 kl 14.

Unikum, Utvecklingssamtal & Skriftliga omdömen

Huddinges nya lärportal Unikum har gett Grundskoleavdelning , IT-avdelning och oss mycken lärande och erfarenheter på vägen. Vi har kommit in i systemet och vårdnadshavare ska enligt uppgift vara på gång (de som av olika anledningar har Unikum-inloggning sedan tidigare redan nu).  Det blir bra när det blir klart!

Framåtsyftande Elevledda utvecklingssamtal kommer i början av september. Som ett underlag för samtalet  kommer skriftligt omdöme (åk 1-5) respektive läsårsbetyg (åk 6-7) ut innan sommaren. Framöver kommer detta via Unikum.

Betyg och Bedömningar

Betygssättning är myndighetsutövning som inte är enkel – därav krav på yrkeslegitimation. Erfarenhet och sambedömning underlättar rättssäkerhet, det tar dessutom en tid för att en tydlig bild ska uppstå. Vi tar stöd i nationella prov och Skolverkets bedömningsportal, sambedömer där det är möjligt. Rutiner med betygskonferenser har skärpts upp, arbetet kommer fortsätta utvecklas.

Betyg ges på de kunskaper du visat att du kan i förhållande till nationellt satta kunskapskrav.

Du som vill läsa mer om de kunskapskrav som gäller hittar det på Skolverket. Hur vi tänker kring bedömning och betyg hittar du i SåHärGörVi, inkl länkar till tydliggörande filmer. Vi höjer eller sänker inte betyg, varje termin ges nya betyg. Kanske att betygen i nian kan vara viktiga, men betygen på vägen mot nian är framförallt en statusrapport så eleven vet hur mycket mer energi som behöver sättas in för att få de betyg man önskar – utan att det ska ske på bekostnad av mående.

Anna Nygren, från Ung Livsstil (länk finns på Bra-att-ha-sida)

Rutin för frånvaro – morgonstart

Automatiskt SMS till vårdnadshavare verkar i huvudsak fungera nu – annars behöver det anmälas direkt till intendent. Det är förstås självklart att samtliga vårdnadshavare behöver ha skaffat konto i Skola24 och där även har rätt telefonnummer registrerat. Systemet är automatiskt, vi ringer inte hem, det är vårdnadshavares ansvar att se till att elev kommer till skolan

Nota bene:

Vi får arbeta vidare med stavningen, men budskap är ändå lika tydligt som viktigt!

Incidenter

När incidenter sker är det viktigt att skolan får tidig och tydlig kännedom, så arbete enligt handlingsplaner kan utföras – även om vad som görs sällan kan kommuniceras. I första hand är socialpedagog tänkt mottagare. Om något inte fungerar i den kommunikationen hör man av sig till Elevhälsochef eller rektor.

Elevrådet

Elevrådet har verkligen tagit höjd och fart, läs gärna mer på deras egen blogg: elevrådet.glomstaskolanbloggar.se.

Skolråd

Vårterminen avrundas med Skolråd – ett forum för samverkan mellan hem och skola på ett mer övergripande plan och med helheten i fokus – fredag 15/6 kl 8-9. Minnesanteckningar från de två tidigare denna termin  hittar du här, skolrådet nås via skolrad @ glomstaskolanbloggar.se. Skolrådet saknar ännu några representanter i äldre årskurser – anmäl intresse till rektor!

Planering framåt

 • Fantastisk läsutveckling i förskoleklass detta år

 • Första spadtaget för Glömstahallen onsdag 13/6 kl 14.00, nere vid Bergavägen/Glömstavägen.
 • Sommarlovsfritids för de som anmält, information om tider, aktiviteter mm på skolans blogg.
 • Skolråd 15/6 kl 8-9, Informatören.
 • v 28-31: sommarlovsfritids på Vistaskolan.
 • 13-14/8 är sommarfritids STÄNGT för planering.
 • 20/8 Upprop, tider kommer på skolans blogg.
 • Kalendarium hittar du här – ännu inte fullt uppdaterat för hösten. Notera att behov av lov/jourfritids behöver meddelas senast tre veckor innan.

Väl mött! Vi gör det bra tillsammans!

Frågor, funderingar, konstruktiva synpunkter och tips mottages tacksamt – bättre tala med oss än om oss. En hel del svar hittar du även i vår levande sida SåHärGörVi.

/Rektor


Så rustar vi oss för en digital värld

Vi lever i en digital tid. Vi som föddes innan internet har ännu en relation till ett liv utan uppkoppling, dagens barn har det inte. Vi vuxna behöver förstås vara med på deras resa där mycket finns att lära och träna – tillsammans. Liksom även utmana och vidga deras, utifrån vår horisont och våra erfarenheter.

Vi skyddar barnen i världen, inte ifrån världen. /Anne-Marie Körling

Bara för att det sedan urminnes tider förekommit mobbning och konflikter i idrottens omklädningsrum har få föreslagit att vi ska förbjuda idrotten. Vi lär och tränar istället, skapar rutin och sammanhang.

 • främjande (skapa en god kultur och gynnsamma förhållningssätt)
 • förebyggande (skapa handlingsberedskap för när saker händer)
 • åtgärdande (agerar när saker händer, klokt och balanserat – lång- och kortsiktigt).

– Jag tror att det är viktigare vad man gör med skärmtiden än att man sitter med skärmar. Sitter man och hatar på Facebook eller tittar på skräp på Youtube är det dåligt. Men det finns också otroligt mycket bra man kan göra. /Karin Nygårds SvD 9/4-18

Som så ofta är BALANS ett gott ord. I skolan tar vi ansvar för den, vi använder iPad där de är ändamålsenliga, penna och papper där det är mer ändamålsenligt. Böcker läser vi både på skärm och i pappersformat, båda har sina för- och sina nackdelar, vilka vi alla behöver få uppleva. Hemma behöver du som förälder och vårdnadshavare ta ansvar för att vidga barnets vyer och lägga grund för gynnsamma förhållningssätt. Vi bör även fundera över hur vi fungerar som förebilder – hur har vi det egentligen med våra egna skärmar?

– Vi måste engagera oss i våra barns liv, både det fysiska och det digitala. På samma sätt som vi kan säga ”Du verkar inte glad när du har lekt med den och den kompisen, vad beror det på?” borde vi säga ”Du verkar inte glad när du använt den och den appen, hur kommer det sig?” /Karin Nygårds SvD 9/4-18

Vi kan bara utgå från vår egen förståelsehorisont. Källkritik blir allt viktigare att lära sig.

Om vi är medvetna om att vi kommer att tolka allt vi läser utifrån vad vi redan tror på, men att andra tror på andra sätt, kanske det blir lättare att förstå att man kan uppfatta världen på olika sätt. Det är en spännande diskussion att ha med våra barn. /Karin Nygårds SvD 9/4-18

Vi har också en del att lära från och med de unga – om vi tar oss tid. Det är det väl värt. Några tips på resurser finns på Bra-att-ha-sidan, fler mottages tacksamt!

 


Tankar kring vårt gemensamma arbete mot mobbning utifrån #motmobbningmöte

Genom att tillsammans träffas där vi kan lyfta våra tankar, funderingar och oro kring det svåra ämnet mobbing som berör oss alla på olika sätt, så förebygger vi och kan försöka att stoppa/förhindra.

Förra veckan blev vi påminda hur svårt och hur jobbigt det kan vara att växa upp och hur komplicerat det kan vara med relationer. Det är ju inget som är självklart för ett barn. Varje dag ställs de inför nya utmaningar, hinder och dom behöver att ta olika val i olika situationer.

Alla är vi olika och kommer med en ryggsäck med olika egenskaper och erfarenheter i. Det är vi vuxna som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra barn och lär barnen samhällets värderingar, normer och regler.

I mitt yrke som socialpedagog är ett av mina huvudsakliga uppdrag att förebygga psykisk ohälsa. För mig handlar det om att vara en närvarande och lyhörd pedagog. Genom att skapa goda relationer till eleven, där de känner sig trygga och sedda på ett positivt sätt så kan jag förhoppningsvis nå fram. Där skapas tillit till oss vuxna och vi kan på ett positivt sätt stötta och vägleda eleverna framåt.
Jag ser verkligen en skillnad när jag tillsammans med er vårdnadshavare får samarbetar kring era barn. Vi lär av varandra.

/Vibeke Hansen, tankar utifrån senaste #motmobbningmöte


Ett elevråd – ett läsår senare – och framåt

Under höstterminen 2017 startade Glömstaskolans nya elevråd sitt arbete.

Vi har träffats två gånger i månaden i olika konstellationer. Oftast har vi träffats i vårt egna rum på plan fyra. Alla med sin lärplatta redo för uppdrag. Årskurs 1 till 7. I början var det vuxen som höll i mötet och skrev protokoll. Allt eftersom möte lades till möte så började eleverna själva hålla i och skriva protokoll på mötet.

I rummet när mötet är i gång har vi tre förhållningssätt att anpassa oss till:

 • begär ordet om du vill prata
 • ordförande ger ordet till den som vill tala
 • alla får prata till punkt

Läsårets sista uppdrag för elevrådsrepresentanterna blev att göra en utvärdering med sina hemvister.

 • berätta om två saker som varit bra med elevrådsarbetet.
 • berätta om två saker du saknat med elevrådsarbetet.

Med dessa redo ska vi sedan sätta oss ner och göra en plan inför nästa läsår. Viktigt på riktigt, utvärdera och göra en plan inför kommande år.

Vad har vi då gjort under året?

Elevrådets utsedda representanter redovisar sin utredning av skolans enda regel för rektor.

Skolans regel

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra

från första mötet så gick vi ut  och markerade att det här elevrådet jobbar på riktigt. Skolans regel utvärderades och presenterades för vår rektor. Hur fungerar regeln i skolans olika lokaler?

Diskrimineringsgrunderna – Elevrådet arbetar med #metoo. Representanterna i elevrådet lärde sig själva och undervisade sina hemvister om vad diskriminering är och vilka de 7 diskrimineringsgrunderna är. Alla hemvister dekorerades med informativa affischer som tillsammans skapade en regnbåge.

Inför Nobeldagen så gjorde elevrådet sitt första framträdande och berättade för hela skolan om sitt arbete. Framträdandet blev bejublat och alla fick äntligen se vilka deras representanter var. Idén om en egen blogg för elevrådet mynnade ut i att en sådan skapades – där eleverna själva delar sina tankar om sitt viktiga arbete.

Med det nya året så förberedde elevrådet och skolan sig på att uppmärksamma Förintelsens minnesdag. Oavsett ålder så uppmärksammade alla dagen. De yngre läste boken Mr Peabodys äpplen och de äldre läste Sofia Z-4515. Alla fick möjlighet att prata om vilket ansvar det kommer med vår frihet att fritt få uttrycka våra tankar.

När januari var över så siktade vi in oss mot nästa stora händelse World childrens prize. Barnkonventionen i fokus och ett arbete om våra rättigheter. Arbetet med priset riktar sig mot elever från 10 år. World childrens prize organisationen var tydlig arbetet med de nominerade är något som är mer lämpligt för de äldre eleverna. Historierna som följer när vi lär oss om de nominerade är fulla med berättelser som kan vara hemskt att höra och svåra att förstå. Precis som med arbetet kring Förintelsens Minnesdag så gjorde vi istället ett delat arbete, ett för de yngre och ett för de äldre. Vi vill inte missa en chans att som hel skola arbeta med något som ger oss en samhörighet men även tillfälle att tillsammans uppmärksamma Barnkonventionen. De yngre jobbade med artikeln Varje barn har rätt till utbildning. Vackra solar tillverkades, vad har du lärt dig i skolan?

De äldre eleverna arbetade med tidningen The Globe, lärde om de nominerade. Gjorde övningar om priset och förberedde sig för att lägga sin röst. Här ville vi även ta tillfälle att lära och visa alla som skulle få rösta hur en omröstning i ett demokratiskt land ska gå till. Vi ordnade med röstlängder, valkontrollanter, rösträknare, privata bås där valdeltagarna kunde bestämma sin röst.

Vi som elevråd ska naturligtvis jobba med aktuella frågor som kommer upp på de olika hemvistråden men vi vill även vara de som sätter agendan och för arbetet framåt. För det så behövs en plan. I dagsläget är det ett oskrivet blad vad nästa års Elevrådsarbete kommer att innehålla. Vi väntar med spänning på utvärderingen och sätter oss därefter och gör en plan.

Vad ska nästa års elevrådsarbete innehålla? 

Spännande fortsättning följer!

 

 


Apropå Betyg: Studera och gör ditt bästa men inte på bekostnad av ditt mående

Betyget är ett hett ämne särskilt så här på vårkanten och det skapar tyvärr ofta stor ängslan, ångest och missnöje bland våra elever. Vi vuxna måste hjälpas åt att lugna de elever som dras med i hetsen och hjälpa dem att vara nöjda med sina prestationer när de verkligen har kämpat trots att det inte står ett ”A ”eller ”B” på slutresultatet. E är godkänt, E är bra. E kan till och med vara jättebra.

Vi måste såklart även uppmuntra och motivera de elever som inte använder sin fulla potential så att de kan få ett betyg som motsvarar kunskaperna de besitter och/eller har möjlighet att skaffa sig.

Om eleven har A i alla ämnen (17 st) så har eleven 340 poäng. Vem behöver 340 poäng? Ytterst få.

Här kan du se hur antagningspoängen såg ut ht- 17 för de kommunala gymnasieskolorna i Huddinge: antagningspoängen ht- 17  Du ser, inte särskilt många som har över 300 poäng. Eleverna kommer långt på betydligt lägre betyg. Här kan du räkna ut ditt meritvärde.

Det är i nian betygen, på riktigt, kan ha betydelse. Betygen fram tills dess är en fingervisning om var eleverna ligger kunskapsmässigt och vad som krävs framåt.

Betygen kommer att variera. I regel får eleverna ett terminsbetyg till jul och sommaren på vad de åstadkommit under terminen. Det kommer alltså se lite olika ut mellan terminerna. Här kan man passa på att tillägga att eftersom eleverna och lärarna på Glömstaskolan just nu är mer eller mindre nya för varandra så kan betygen variera ytterligare. Över tid kommer det antagligen att stabiliseras då vi kommer att ha ett större underlag, nationella prov och skolverkets bedömningsstöd som vi använder för att mäta elevernas kunskaper och stämma av våra bedömningar mot. Sen får vi inte glömma att eleverna faktiskt presterar lite olika genom skolåren.

Vi höjer eller sänker inte betyg. Vi ger nya betyg varje termin, utifrån uppvisade resultat i förhållande till Skolverkets kunskapskrav.

Vi måste, den här tiden fram till nian, lära eleverna att göra kloka val. Frågor som de under högstadietiden behöver fundera på är:

 • Vilket program vill jag gå?
 • Vilka ämnen behöver jag få godkänt i för mitt gymnasieval?
 • Och faktiskt….Vilka ämnen kan jag få bra betyg i utan att slita ihjäl mig?  

Att studera är superkul och superjobbigt. Det är roligt att studera, man träffar aldrig så många kompisar och knyter kontakter som under studietiden. Än så länge har inte livets krav satt klorna i en. Men det är riktigt jobbigt också. Att hålla igång flera ämnen samtidigt. Inlämningsuppgifter som ska göras, prov som ska skrivas och känslan att hela tiden känna sig bedömd, det tar på krafterna. Det måste vi vuxna komma ihåg. Kommer ni ihåg? Det var inte helt lätt att vara tonåring heller.

Alla vägar kan bära till Rom. Alla elever som vill gå på gymnasiet kommer att få gå på gymnasiet. Kanske inte på sitt förstahandsval men det behöver inte vara dåligt för det. Hur många av oss vuxna har gått raka spåret, valt ”rätt” gymnasieprogram och fortsatt spikrakt till den arbetsplats som vi befinner oss på nu? Inte särskilt många gissar jag. Inte vi i alla fall. Många av oss har valt om, bytt och riktat om vår kompass både en, två. och tre gånger. Det kommer våra barn och elever antagligen också att göra. Inte ens betyget i nian var livsavgörande för de allra flesta av oss.

Föräldraskap är ingen popularitetstävling, det är ett livslångt, livsviktigt uppdrag. /Helena von Schantz

Det vi vill ha sagt är, visst ska vi hjälpa våra elever och barn att utveckla gynnsamma förhållningssätt, nå framgångar och vara och visa sitt allra bästa jag så ofta det bara går.

Men främst ska vi stötta, uppmuntra och hjälpa dem att bli trygga ungdomar som tror på sin egen förmåga och känner stolthet över sin arbetsinsats när de gör så gott de kan och samtidigt mår bra, oavsett vad det står i betyget. För de är inte sina betyg, de är så mycket mer.