”Vi har ingen personal” – eller tvärtom…

När Glömstaskolan startade – i lånade lokaler på Kästa skola – var vi bara sju.

Hösten 2016 – när vi äntligen fick flytta in i våra egna, fina och än mer ändamålsenliga lokaler – var vi 27.

Nu hösten 2017 passerar vi 60-gränsen:

Första året växte vi med bara en elev under läsåret. Andra året växte vi från 200 till 300 – under pågående läsår. Det var en sann utmaning att ta emot alla nya, introducera dem i delvis nya sätt att arbeta och vara, samt inte minst parallellt hitta behörig och kompetent personal. Men vi fixade det! Inte minst för att vårt sätt att organisera i årskurser och team gör organisationen mer anpassningsbar när omvärlden förändras, vilket den ju ständigt gör. Nu till hösten tillkommer återigen 50% fler elever, som också de ska introduceras i hur vi tänker och gör. 

I skrivande stund eftersöks inte mindre än 1745 grundskollärare och fritidspedagoger på Platsbanken.

Vi har tillsatt alla tjänster. Med ett undantag var det klart innan sommaren. Det svåra var ofta att välja bland de som sökte, uppenbarligen finns där ett sug bland utbildade lärare och fritidspedagoger att arbeta på nya sätt. För det gör vi. Inte så att vi har en särskild pedagogisk modell, men däremot skruvar vi på många ställen i hur man kan välja att organisera elever, personal, tid, möten mm. Det digitala är inget häftigt utanverk, utan självklar infrastruktur. När det gäller samverkan utgår den från våra styrdokument mer än från tradition. Och vi håller i, håller ut, håller om. Flera som varit på intervju har konstaterat:

”Det var en ovanlig intervju här på Glömsta. Ni ställde inte så mycket frågor, utan berättade hur ni gör och tänker. Sedan får man ta ställning om man är med eller inte. ”

För så är det. Vi har en idé och den håller vi fast vid, så länge vi ser att den har bäring på visionen om en skola för varje barn. Vi gör erfarenheter och fortsätter skruva, liksom tar med oss sådant som vi vet och ser fungerar. Vi har haft flera forskare på besök och är med i flera projekt framåt. Och vi gör det för att bättre lyckas med vår viktiga uppgift.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Läroplanen Lgr11, kap 1

Vi känner att vi är något viktigt på spåren. För varför har vi egentligen skola? Varför inte ta och titta på vad lagstiftarna anser?

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

—– undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden,

—– utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.

/SFS 2010:800 Skollagen

Jag ser verkligen fram emot att träffa all personal nu på måndag – för gemensamt kulturbygge, utbildning och planering!

Vi gör detta tillsammans. Nog för att byggnaden vi har till förfogande är både häftig och ändamålsenlig, men det är personalen som gör Glömsta till vad det är – och kan bli.

Nu kör vi!


Skolgårdslärare?

Hej alla blivande kollegor, elever och föräldrar!

I mitt uppdrag som fritidspedagog samverkar jag med skolan och förskoleklassen kring barnens bästa med mina kollegor under hela skol- och fritidsdagen.

Mitt sätt har varit att under de senaste fem åren fullt ut verka och bygga upp en verksamhet där eleverna spenderar en stor del av sin skoldag, skolgården och rasten. Och nu börjar jag på Glömstaskolan!

Skolgården och rasten är en plats där skolor normalt har väldigt många olika pedagoger som delar på ansvaret och är ute några få tillfällen i veckan. Eller utevistelsen, som man väljer att säga på Glömsta för att vara tydlig med var man förväntas befinna sig.

Att som fritidspedagog fått ha förmånen att ha detta som sitt arbetsfält och huvuduppdrag har varit det mest givande under hela min yrkestid. Känslan av att ibland lyckas ligga steget före, fånga upp det informella lärandet, skapa en känsla av gemenskap och trygghet för alla barn har varit fantastisk.

Många elever älskar utevistelse. Dock kan barn ibland känna en viss oro inför denna stund.

”Kommer jag ha någon att leka med?”

”Hoppas jag inte hamnar i bråk igen”

”Vad ska jag hitta på?”

Genom att alltid finnas där, möta upp hela skolans elever, varje rast/utevistelse året runt har jag genom att utgå ifrån barnens behov av rörelse, trygghet, utmaningar och framförallt intresse skapat en verksamhet där alla kan delta oavsett kön, ålder och intressen. Alltid utifrån elevens egen lust och valfrihet.

Det är för mig oerhört spännande att tillsammans med er få starta om, börja från grunden och över tid utveckla en rastverksamhet på Glömstaskolan!

Jag börjar min första vecka med att för hela den pedagogiska personalen få berätta om hur jag över tid byggt upp denna verksamhet, vilka svårigheter och utmaningar som var utgångspunkten i uppbyggnaden.

  • Jag kommer prata om hur vi genom observation och praktiskt erfarenhet kan utforma aktiviteter som utgår ifrån barnens intressen och samtidigt utmanar dem.
  • Normkritiskt tänkande är en utgångspunkt i arbetet och jag kommer beskriva de positiva effekter det ger till alla barn oavsett intresse, ålder eller kön.
  • Jag kommer även visa exempel på hur vi kan jobba med elevernas delaktighet i att ta ansvar för material och det dagliga lärandet som kan ske genom ett fungerande utlåningssystem.

Eftersom jag är helt ny på skolan är jag i oerhört stort behov av alla pedagoger på skolans kunskap och erfarenheter kring elevernas varande och intressen. Jag kommer samverka med er alla. Vi kommer alla samverka med varandra. Vi gör det utifrån skolans devis:

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra.

Jag ser så mycket fram emot att börja jobba med er alla!

/Gustav Sundh, Huddinges första förstelärare i fritidspedagogik, leg lär och fritidspedagog