Ansvar för gynnsamma förhållningssätt

En människas

Förhållningssätt

påverkar dess

Beteende

vilket i sin tur påverkar dess

Resultat

Det är faktiskt varken svårare eller enklare än så. Som tur är kan ogynnsamma förhållningssätt förändras och utvecklas mot mer gynnsamma förhållningssätt. Inte minst hos barn om de får hjälp av signifikanta vuxna.

It takes av village to raise a child.

/Afrikanskt ordspråk

Här nedan en bild eller modell som vi gärna lyfter på utvecklingssamtal i detta syfte. Eleverna får ofta själva göra en skattning var de befinner sig, som underlag för dialog för hur vi uppfattar nuvarande läge och varthän vi bör sträva. Efter den dialogen blir det lättare att prata om vad som faktiskt krävs för att komma dit.

Ibland behöver vi arbeta oss in i nya sätt att tänka, ibland behöver vi tänka oss in i nya sätt att arbeta.

Härligt nog har varje vaken stund har lärandepotential! Det handlar inte främst om att göra rätt eller fel, utan att göra  vad man kan för att utveckla gynnsamma förhållningssätt som är hållbara över tid. #hållbartihop

 


Alla dessa möten? Fokus på kärnuppdrag?

Vi har ett något tveeggat förhållande till möten. Vissa av dem är en förutsättning för verksamheten, andra är det inte. Vi tänker satsa mer på de förstnämnda och hålla Fokus på kärnuppdraget!

Riksdagen definition av undervisning och utbildning i skollagen:

Utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.

Undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. /SFS 2010:800

Mötet mellan elev, lärare och innehåll är och ska vara skolans kärna, utifrån att det såväl vetenskap som beprövad erfarenhet visar att det är en synnerligen effektiv målstyrd process för kunskapstillväxt, utveckling och lärande av såväl kunskaper som värden.  Här är goda samtal och fungerande undervisningsrelation en essentiell del. Precis som en planerad och strukturerad undervisning där lärare  – ensamma och tillsammans  – tar sig tid och kraft till uppföljning (inkl formativ återkoppling till elev), utvärdering, utveckling.

Tiden och kraften är begränsad.

På Glömstaskolan har vi valt att gå in i försök med läraravtalet 40 + 5. Dvs 40 h reglerad tid per vecka, där alla lärare är på plats i princip 07.45-16.15 (lite längre onsdagar, lite kortare fredagar) och i övrigt har 5 timmars förtroendearbetstid per vecka som de utifrån sin professionella bedömning förlägger i tid och rum samt fyller med innehåll. Självklart har lärare ferietjänst och är på plats när eleverna är det, fritidspedagoger och socialpedagoger har vanlig semestertjänst. Timplanen är ett minimum och vi har valt att något längre skoldagar för att möjliggöra fler möten i undervisning. Då socialpedagogerna tar hand om ex närvaro och möten som handlar mer om rastkonflikter frigörs tid för lärare att  istället undervisa samma elever något mer – i team. Fokus på kärnuppdraget!

Skolledningen lägger normalt bara ut två möten:

  • APT varje fredag kl 14.20-15.20. Förutom sedvanliga punkter för arbetsplatsträff (arbetsmiljö, personal, facklig info, verksamhetsfrågor) så är det ett möte för att gemensamt summera veckans lärdomar och lägga gemensam grund för kommande.
  • Utvecklingsmöte i princip två onsdagar av tre kl 15.30-17.00.

I övrigt äger de professionella lärarna, fritidspedagogerna och socialpedagogerna tiden, till det arbete som behövs för att fullgöra uppdraget utifrån skollag och läroplan. En halv dag med praktisk-estetisk undervisning för varje årskurs medger tid för planering och möten i årskursteamet. En annan halvdag med idrott möjliggör möten i andra konstellationer. Allas gemensamma arbetstid ger ännu flera möjligheter.

Vi tror på många olika berikande möten mellan professionella! Med fokus på kärnuppdraget.

Utvecklingssamtal anser vi utifrån Skolverkets allmänna råd ska vara ett möte mellan legitimerad lärare, elev och vårdnadshavare. Detta erbjuds en gång per termin och självklart på dagtid, precis som barn erbjuds läkar- och tandläkartider. Dock med möjlighet till medverkan via FaceTime/Skype/Hangout om vårdnadshavare så önskar. Utvecklingssamtalet är ett viktigt möte för gemensam planering framåt, mer än en resultatredovisning. Det är självklart elevlett. Vi har inte trad mentorskap, utan lärarteamet avgör för varje samtal vilken lärare som ska vara med i vilka samtal, utifrån en professionell bedömning.

Traditionella föräldramöten har vi när vi känner att syfte och förväntat resultat står i paritet till kostnad i tid och kraft. Så här långt har vi haft ett möte innan upprop, plus ett informationsmöte för kommande förskoleklass.

Hur länge kan en grupp lärare egentligen diskutera ett luciatåg?

Hur mycket kostar det skattebetalarna? Eleverna? Kärnuppdraget?

På några möten har vi haft en mötesräknare som tickar fram skattekronorna utifrån hur många som är där och vad de kostar per timme. En viktig tankeställare:

Vilka möten behöver vi verkligen mötas alla tillsammans och vilka kan och ska tas i andra forum?

Vilka möten behöver vara synkrona och vilka kan med fördel göras asynkrona, med hjälp av tidsenlig digital teknik?

Ja, vi provar nya vägar tillsammans. För en del känns det ovant i början. Men vi är övertygade om att rätt möten i förlängningen verkligen kommer att komma eleverna till godo.

Fullt fokus på kärnuppdraget!